સટાક લઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સટાક લઈને

  • 1

    ઝપાટાબંધ.

  • 2

    સટાક એવા અવાજ સાથે.