સ્ટાંપ પર લખી આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ટાંપ પર લખી આપવું

  • 1

    કાનૂની ચોકસાઈ કે જવાબદારીથી લખાણ કરવું; પાકું લખી આપવું.