સત્તર આના ને બે પાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તર આના ને બે પાઈ

  • 1

    જોઈએ એના કરતાં પણ સારું; સર્વોત્તમ.