સત્તર વખત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તર વખત

  • 1

    ઘણી વાર; વારંવાર.

  • 2

    અવશ્ય; ખસૂસ.