ગુજરાતી

માં સત્તાણુ પાયાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સત્તાણુ પાયા1સત્તાણું પાયા2

સત્તાણુ પાયા1

  • 1

    ઢંગધડા વિનાનું; સાડા ત્રણ પાયાનું.

ગુજરાતી

માં સત્તાણુ પાયાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સત્તાણુ પાયા1સત્તાણું પાયા2

સત્તાણું પાયા2

  • 1

    ઢંગધડા વિનાનું; સાડા ત્રણ પાયાનું.