સત્તાણુ પાયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તાણુ પાયા

  • 1

    ઢંગધડા વિનાનું; સાડા ત્રણ પાયાનું.

સત્તાણું પાયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તાણું પાયા

  • 1

    ઢંગધડા વિનાનું; સાડા ત્રણ પાયાનું.