સૂતરને તાંતણે બંધાયેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂતરને તાંતણે બંધાયેલું

  • 1

    પ્રેમના બળથી બંધાયેલું–વશ થયેલું.