ગુજરાતી

માં સ્ત્રિયાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સ્ત્રિયાળ1સ્ત્રિયાળું2

સ્ત્રિયાળ1

વિશેષણ

 • 1

  સ્ત્રી જેવા સ્વભાવનું; પોચું અને વેવલું.

 • 2

  સ્ત્રીઘેલું.

ગુજરાતી

માં સ્ત્રિયાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સ્ત્રિયાળ1સ્ત્રિયાળું2

સ્ત્રિયાળું2

વિશેષણ

 • 1

  સ્ત્રી જેવા સ્વભાવનું; પોચું અને વેવલું.

 • 2

  સ્ત્રીઘેલું.