સ્ત્રીકેળવણીકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીકેળવણીકાર

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    કેળવણીકાર સ્ત્રી.