સતારો ચડતો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સતારો ચડતો હોવો

  • 1

    ચડતી કળા હોવી.