સતિયું સતિયું ઓગણપચાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સતિયું સતિયું ઓગણપચાસ

  • 1

    બારોબારિયું કોઈને માથે નહીં એમ.