સનાનસૂતક આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સનાનસૂતક આવવું

  • 1

    સનાન સૂતક લાગે એવો સંબંધ હોવો (સંબંધ નથી એમ બતાવવા તુચ્છકારમાં વપરાય છે.).