ગુજરાતી

માં સનાન માંડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સનાન માંડવું1સ્નાન માંડવું2

સનાન માંડવું1

  • 1

    સનાન કાઢવું; માઠા–અશુભ સમાચાર.

  • 2

    આફત; કમભાગ્ય.

ગુજરાતી

માં સનાન માંડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સનાન માંડવું1સ્નાન માંડવું2

સ્નાન માંડવું2

  • 1

    કાણ માંડવી.