ગુજરાતી

માં સનાન લાગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સનાન લાગવું1સ્નાન લાગવું2

સનાન લાગવું1

  • 1

    મરણને કારણે નાહવાનું આવવું.

  • 2

    મરનાર જોડે સનાન લાગે એવો સંબંધ હોવો.

ગુજરાતી

માં સનાન લાગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સનાન લાગવું1સ્નાન લાગવું2

સ્નાન લાગવું2

  • 1

    સગાના મરણ નિમિત્તે નાહવાનું થવું.