સનાન હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સનાન હોવું

  • 1

    સનાન સૂતક લાગે એવો સંબંધ હોવો (સંબંધ નથી એમ બતાવવા તુચ્છકારમાં વપરાય છે.).