સપ્તવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સપ્તવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

જૈન
  • 1

    જૈન
    સપ્તભંગીમાં માનનાર; સ્યાદ્વાદી.