સભર ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સભર ભરવું

  • 1

    પરિપૂર્ણ ભરવું.

સભરે ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સભરે ભરવું

  • 1

    પરિપૂર્ણ ભરવું.