ગુજરાતી

માં સભર ભરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સભર ભરવું1સભરે ભરવું2

સભર ભરવું1

  • 1

    પરિપૂર્ણ ભરવું.

ગુજરાતી

માં સભર ભરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સભર ભરવું1સભરે ભરવું2

સભરે ભરવું2

  • 1

    પરિપૂર્ણ ભરવું.