સૂમ મારી જવું(માથું, મગજ) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂમ મારી જવું(માથું, મગજ)

  • 1

    ખાલી-અંધારાં આવી ગયાં હોય તેવું થવું.