સરકાર દરબારે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરકાર દરબારે ચડવું

  • 1

    કોરટમાં દાવો કરવો; ઇનસાફ કે હક માટે કોરટે જવું.