સરખી નજર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરખી નજર

  • 1

    નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિ.