સર્ચલાઇટ નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્ચલાઇટ નાંખવું

  • 1

    ખૂબ દૂર સુધી પહોંચે એવો વીજળીનો જોરદાર પ્રકાશ પાડવો કે કરવો.