સર્વ હક સ્વાધીન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્વ હક સ્વાધીન

  • 1

    માલકીના તમામ હક પોતાના કબજામાં છે.