સરાફી ધંધો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરાફી ધંધો

  • 1

    ખુલ્લો–પ્રામાણિક વેપાર.

  • 2

    નાણાંની ધીરધારનો ધંધો.