સવ્યાપસવ્ય કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવ્યાપસવ્ય કરવું

  • 1

    સંતાડવું.

  • 2

    પચાવી પાડવું.