સ્વર્ગ બે આંગળ બાકી હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વર્ગ બે આંગળ બાકી હોવું

  • 1

    ખૂબ મગરૂરીમાં હોવું.