ગુજરાતી

માં સવર્ણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સવર્ણ1સુવર્ણ2સુવર્ણું3સંવરણ4સ્વર્ણ5

સવર્ણ1

વિશેષણ

 • 1

  એક જ વર્ણનું; સમાન વર્ણનું.

 • 2

  ચાતુર્વર્ણ્યમાં સમાતો–વર્ણવાળો (હિંદુ).

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સવર્ણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સવર્ણ1સુવર્ણ2સુવર્ણું3સંવરણ4સ્વર્ણ5

સુવર્ણ2

વિશેષણ

 • 1

  સુંદર રંગનું.

ગુજરાતી

માં સવર્ણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સવર્ણ1સુવર્ણ2સુવર્ણું3સંવરણ4સ્વર્ણ5

સુવર્ણું3

વિશેષણ

 • 1

  સુંદર વર્ણવાળું.

ગુજરાતી

માં સવર્ણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સવર્ણ1સુવર્ણ2સુવર્ણું3સંવરણ4સ્વર્ણ5

સંવરણ4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઢાંકણ; રક્ષણ.

ગુજરાતી

માં સવર્ણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સવર્ણ1સુવર્ણ2સુવર્ણું3સંવરણ4સ્વર્ણ5

સ્વર્ણ5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સુવર્ણ.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સોનું.

મૂળ

सं.