સવળે હાથે પૂજ્યા હશે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવળે હાથે પૂજ્યા હશે

  • 1

    વિધિપૂર્વક–બરોબર કે ફળે એમ આરાધના કરી હશે.