સ્વાર્થનું સગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાર્થનું સગું

  • 1

    સ્વાર્થ પૂરતું સગું સંબંધી; સ્વાર્થી.