સુંવાળી સૂંઠ કે સૂંઠનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુંવાળી સૂંઠ કે સૂંઠનું

  • 1

    નાજુક.

  • 2

    નરમ સ્વભાવનું.