ગુજરાતી

માં સુષુમણાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુષુમણા1સુષુમ્ણા2

સુષુમણા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે ત્રણ પ્રધાન નાડીઓમાંની વચલી.

    જુઓ "ઈડા"

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુષુમણાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુષુમણા1સુષુમ્ણા2

સુષુમ્ણા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે ત્રણ પ્રધાન નાડીઓમાંની વચલી.

    જુઓ "ઈડા"

મૂળ

सं.