સાંચ્યું સંઘર્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંચ્યું સંઘર્યું

  • 1

    પેદા કરી ભેગું કરી મૂકેલું.