સાડી ચુંમોતેરનો અંક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાડી ચુંમોતેરનો અંક

  • 1

    'અંગત' કે 'ખાનગી' એવું સૂચન કરતો આંકડો (કાગળને માથે લખાય છે).