સાતમાં શૂરું ને પાંચમાં પૂરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાતમાં શૂરું ને પાંચમાં પૂરું

  • 1

    જતાની સાથે જાય અને આવતાની સાથે આવે તેવું; ગમે તેમ ગબડે એવું.