સાત ખોટનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત ખોટનું

  • 1

    ઘણી ખોટ પછી મળતું. જેમ કે, સાત ખોટનો (સાત દીકરી પછી થતો) દીકરો.