સાત ગાઉથી નમસ્કાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત ગાઉથી નમસ્કાર

  • 1

    ખૂબ દૂર રહેવું; જરા પણ સંબંધ ન રાખવો.