સાત તાડ ઊંચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત તાડ ઊંચું

  • 1

    ઘણું ઊંચું.