સાત પાંચ પાલવવાનાં હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત પાંચ પાલવવાનાં હોવાં

  • 1

    મોટા કુટુંબનું પોષણ કરવાનું હોવું.