સાતે પાડે વસજો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાતે પાડે વસજો

  • 1

    છોકરાંછૈયાં ઘણાં થજો; લીલી વાડી થજો.