ગુજરાતી માં સાદડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સાદડ1સાદડ2સાદડ3

સાદડું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ફાટેલી ચટાઈનો કકડો.

 • 2

  ખજૂરાનાં પાનના રેસા.

ગુજરાતી માં સાદડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સાદડ1સાદડ2સાદડ3

સાદડ2

વિશેષણ

 • 1

  જાહેર.

મૂળ

જુઓ સાદર

ગુજરાતી માં સાદડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સાદડ1સાદડ2સાદડ3

સાદડ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક જાતનું ઝાડ.

ગુજરાતી માં સાદડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સાદડ1સાદડ2સાદડ3

સાદડ

વિશેષણ

 • 1

  પરચૂરણ.

મૂળ

अ. साईर