ગુજરાતી

માં સાંધો મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાંધો મારવો1સાંધો મારવો2

સાંધો મારવો1

  • 1

    સાંધો કરવો.

ગુજરાતી

માં સાંધો મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાંધો મારવો1સાંધો મારવો2

સાંધો મારવો2

  • 1

    સાંધવું; જોડવું.