સાંધે સાંધે જૂઠ્ઠું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંધે સાંધે જૂઠ્ઠું

  • 1

    હાડોહાડ જૂઠ્ઠું.