સાબુ ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબુ ઘાલવો

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો–સાબુવાળું કરવું.

સાબૂ ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબૂ ઘાલવો

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો-સાબુવાળું કરવું.