ગુજરાતી

માં સાબુ ઘાલવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ ઘાલવો1સાબૂ ઘાલવો2

સાબુ ઘાલવો1

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો–સાબુવાળું કરવું.

ગુજરાતી

માં સાબુ ઘાલવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ ઘાલવો1સાબૂ ઘાલવો2

સાબૂ ઘાલવો2

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો-સાબુવાળું કરવું.