સાબુ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબુ દેવો

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો–સાબુવાળું કરવું.

સાબૂ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબૂ દેવો

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો–સાબુવાળું કરવું.