ગુજરાતી

માં સાબુ દેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ દેવો1સાબૂ દેવો2

સાબુ દેવો1

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો–સાબુવાળું કરવું.

ગુજરાતી

માં સાબુ દેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ દેવો1સાબૂ દેવો2

સાબૂ દેવો2

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો–સાબુવાળું કરવું.