ગુજરાતી

માં સાબુ પેટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ પેટી1સાબૂ પેટી2

સાબુ પેટી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાબુ રાખવાની પેટી કે ડબી.

ગુજરાતી

માં સાબુ પેટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ પેટી1સાબૂ પેટી2

સાબૂ પેટી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાબુ રાખવાની પેટી કે ડબી.