ગુજરાતી

માં સાબુ લગાવવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ લગાવવો1સાબૂ લગાવવો2

સાબુ લગાવવો1

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો–સાબુવાળું કરવું.

ગુજરાતી

માં સાબુ લગાવવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ લગાવવો1સાબૂ લગાવવો2

સાબૂ લગાવવો2

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો-સાબુવાળું કરવું.