સાબુ લગાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબુ લગાવવો

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો–સાબુવાળું કરવું.

સાબૂ લગાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબૂ લગાવવો

  • 1

    કપડાને સાબુ ઘસવો-સાબુવાળું કરવું.