સાંભળે વાડનો કાંટો સાંભળે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંભળે વાડનો કાંટો સાંભળે

  • 1

    અણધાર્યે કાને વાત જાય અને જાહેર થઈ જાય.