ગુજરાતી

માં સામું બોલવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સામું બોલવું1સામું બોલવું2

સામું બોલવું1

  • 1

    વિરુદ્ધ બોલવું.

  • 2

    સામા થવું; ઉદ્ધતાઈ કરવી.

ગુજરાતી

માં સામું બોલવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સામું બોલવું1સામું બોલવું2

સામું બોલવું2

  • 1

    ઉદ્ધતાઈથી જવાબ આપવો–વિરુદ્ધ બોલવું.