ગુજરાતી

માં સિંહ કે શિયાળ?ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સિંહ કે શિયાળ?1સિંહ કે શિયાળ?2

સિંહ કે શિયાળ?1

  • 1

    ફતેહના સમાચાર કે મોકાણના?.

ગુજરાતી

માં સિંહ કે શિયાળ?ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સિંહ કે શિયાળ?1સિંહ કે શિયાળ?2

સિંહ કે શિયાળ?2

  • 1

    હા કે ના? સમાચાર સારા કે માઠા?.

  • 2

    જબરું કે બીકણ?.