ગુજરાતી

માં સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ1સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ2

સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ1

  • 1

    ન છાજે તેવું, અઘટિત કલંક.

ગુજરાતી

માં સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ1સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ2

સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ2

  • 1

    ચંદ્રમાં કલંક પેઠે, બધી વાતે સારામાં એક અપલક્ષણ હોવું તેવી ખરાબી.