સોયે વર્ષ પૂરાં થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોયે વર્ષ પૂરાં થવાં

  • 1

    આવી બનવું; મૃત્યુની તૈયારી થવી.