સોળ કે સોળે સોળે આની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોળ કે સોળે સોળે આની

  • 1

    જોઈએ તેવું; બરાબર.